Search
Close this search box.

Ալէն Սիմոնեան՝ Ռուսաստանին. «Ոչ-բարեկամական գործողութիւնների մասին խօսելիս թող իրենք իրենց գործողութիւններին նայեն 2020 թուականին»

Ազգա­յին ժո­ղովի նա­խագահ Ալէն Սի­մոնեան Յու­նիս 10-ին, լրագ­րողնե­րու հետ զրոյ­ցի ըն­թացքին, անդրա­դառ­նա­լով Ուքրաինա­յի մէջ Հա­յաս­տա­նի դես­պան Վլա­դիմիր Կա­րապե­տեանի՝ Պու­չա կա­տարած այ­ցին վե­րաբե­րեալ՝ Ռու­սաստա­նի յղած բո­ղոքագ­րին, ուր այդ այ­ցը ոչ-բա­րեկա­մական որա­կուած էր, յայ­տա­րարած է. “Ոչ-բա­րեկա­մական գոր­ծո­ղու­թիւննե­րի մա­սին խօ­սելիս թող իրենք իրենց գոր­ծո­ղու­թիւննե­րին նա­յեն 2020 թուակա­նին”։ 

Սի­մոնեան շա­րու­նա­կելով ըսած է. “Հա­յաս­տա­նը մշտա­պէս իրեն որ­պէս հա­ւատա­րիմ գոր­ծընկեր է պա­հել, երե­խայի «նա­յիւու­թեամբ » հա­ւատա­ցել է, մին­չեւ վերջին պա­հը յոյս է ու­նե­ցել, որ Ռու­սաստա­նի Դաշ­նութիւ­նը (ՌԴ) Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պետու­թեան (ՀՀ) մե­նակ չի թող­նի, որ ՀՀ-ին ու հայ ժո­ղովրդին չի «քցի», նե­րողու­թիւն այդ բա­ռի հա­մար, բայց ՌԴ իշ­խա­նու­թիւնը Հա­յաս­տա­նին եւ հայ ժո­ղովրդին «քցել» է, մեզ խա­բել են, մեզ թո­ղել են միայ­նակ։

Ես թե­թեւ զար­մանքով ու նա­խան­ձով էի նա­յում, երբ Իս­րա­յէլի ուղղու­թեամբ հա­զարա­ւոր հրթիռ­ներ գնա­ցին, ինչպէս նա­ւատորմ մօ­տեցաւ Իս­րա­յէլի սահ­մա­նին ու խո­ցեց այդ հրթիռ­նե­րը, Կիպ­րո­սից նա­ւատորմ մօ­տեցաւ ու սկսե­ցին օգ­նել Իս­րա­յէլին որ­պէս դաշ­նա­կից։ 2020-ին դեռ Ուկրաինա­յի պա­տերազ­մը չկար, ար­դեօք 2020-ին Ռու­սաստա­նը այդքա՞ն թոյլ էր, որ թող­նեց մտնեն կո­տորեն մեր երե­խանե­րին, ար­դեօք Կաս­պից ծո­վում մի նա­ւատորմ չկա՞ր, որ մի քիչ մօտ գար Ադրբե­ջանին։

Ամ­բողջ պա­տերազ­մի ըն­թացքում մենք նա­յիւ երե­խանե­րի պէս յոյս ու­նէինք, որ ինչ-որ ձեւ կա­րող ենք կանգնեց­նել պա­տերազ­մը”։

Հար­ցումին, թէ իր կար­ծի­քով՝ ին­չո՞ւ Ռու­սաստան միայ­նակ թո­ղեց Հա­յաս­տա­նը,– ինչպէս ինք կը յայ­տա­րարէ,– ան ըսած է. “Որով­հե­տեւ Ուկրաինա­յի պա­տերազ­մի նա­խապատ­րաստում էր գնում ու մեծ գոր­ծարք տե­ղի ու­նե­ցաւ, որի նպա­տակն էր տա­րածաշրջա­նում հա­ւանա­կան պատ­ժա­միջոց­նե­րը շրջան­ցե­լու հնա­րաւո­րու­թիւն ու­նե­նալ։ Դա նաեւ գին էր հա­յերի հա­մար, որով­հե­տեւ հա­յերը ընտրել էին ան­կախ լի­նելու տար­բե­րակը, հա­յերը պի­տի պատ­ժուէին։ Վերջնա­կան տար­բե­րակը այն կը լի­նէր, որ Հա­յաս­տա­նում գար ռու­սա­մէտ իշ­խա­նու­թիւն եւ Հա­յաս­տա­նը Բե­լառու­սի եւ ՌԴ-ի հետ մաս դառ­նար Միու­թե­նական պե­տու­թեան”։