Search
Close this search box.

Ալիեւ. «Վերադարձի իրաւունքը  պէտք է ապահովուի փոխադարձաբար, նոյնպէս Արեւմտեան Ազերպայճանի համայնքի ներկայացուցիչներուն համար» 

Ազերպայճանի մէջ Գանատայի նորանշանակ դեսպան Քեւին Համիլթըն իր հաւատարմագրերը կը յանձնէ Ալիեւին

Ազերպայ­­ճա­­­նի նա­­խագահ Իլ­­համ Ալիեւ՝ ի պա­­տաս­­խան Գա­­նատա­­յի նորանշանակ դես­­պա­­­նի՝ վե­­րադար­­ձի իրա­­ւունքի վե­­րաբե­­րեալ մեկ­­նա­­­բանու­­թեան (նկա­­տի ու­­նի ցե­­ղային զտման են­­թարկուած ար­­ցախցի­­ներու վե­­րադար­­ձը – «ՆՅ»), յայ­­տա­­­րարած է, թէ «վե­­րադար­­ձի իրա­­ւունքը պէտք է ապա­­հովուի փո­­խադար­­ձա­­­բար, նոյնպէս՝ Արեւմտեան Ազեր­­պայճա­­նի հա­­մայնքի ներ­­կա­­­յացու­­ցիչնե­­րուն հա­­մար»։ Լու­­րը կը հա­­ղոր­­դէ ազեր­­պայճա­­նական ԱՓԱ լրա­­տու գոր­­ծա­­­կալու­­թիւնը։

Ալիեւ պնդած է, որ իբ­­րեւ թէ ան­­ցեալ դա­­րուն «բնիկ ազեր­­պայճա­­նական բնակ­­չութիւ­­նը տար­­բեր փու­­լե­­­րով, վեր­­ջի­­­նը՝ 1988-ին, են­­թարկուած է ցե­­ղային զտման՝ Հա­­յաս­­տա­­­նի տա­­րած­­քին, իսկ անոր նիւ­­թա­­­կան եւ մշա­­կու­­թա­­­յին ժա­­ռան­­գութիւ­­նը ամ­­բողջու­­թեամբ ոչնչա­­ցուած է»։

Ինչպէս ծա­­նօթ է, Ազեր­­պայճան 2020-ի ար­­ցա­­­խեան պա­­տերազ­­մէն յե­­տոյ շրջա­­նառու­­թեան մէջ դրած է նա­­խապէս Հա­­յաս­­տան բնա­­կած ազեր­­պայճան­­ցի­­­ները միաւո­­րող, այսպէս կո­­չուած, «Արեւմտեան Ազեր­­պայճա­­նի հա­­մայնք»-ի եւ անոր ներ­­կա­­­յացու­­ցիչնե­­րուն՝ Հա­­յաս­­տան վե­­րադառ­­նա­­­լու «իրա­­ւունքի» թե­­զը:

Ալիեւ՝ Երե­­ւանի հետ հա­­մաձայ­­նութեան նոր ձե­­ւաչափ կ՚առա­­ջար­­կէ՝ «հիմ­­նա­­­կան սկզբունքնե­­րու նա­­խաս­­տո­­­րագ­­րութիւն»

Մինչ Հա­­յաս­­տան խա­­ղաղու­­թեան պայ­­մա­­­նագի­­րը մէկ ամ­­սուան մէջ ամ­­բողջաց­­նե­­­լու ու ստո­­րագ­­րե­­­լու պատ­­րաստա­­կամու­­թիւն յայտնած է, Ազեր­­պայճա­­նի նա­­խագա­­հը հայ-ազեր­­պայճա­­նական հա­­մաձայ­­նութեան նոր ձե­­ւաչափ կ՚առա­­ջար­­կէ՝ «հիմ­­նա­­­կան սկզբունքնե­­րու նա­­խաս­­տո­­­րագ­­րութիւն», բայց դար­­ձեալ Հա­­յաս­­տա­­­նի Սահ­­մա­­­նադ­­րութիւ­­նը փո­­խելու պայ­­մա­­­նաւ։

Ան Յու­­լիս 1-ին Գա­­նատա­­յի դես­­պա­­­նին հետ հան­­դի­­­պու­­մին մաս­­նա­­­ւորա­­պէս նշած է. «Խա­­ղաղու­­թեան պայ­­մա­­­նագ­­րի բնագ­­րին կամ նուազա­­գոյ­­նը անոր հիմ­­նա­­­կան սկզբունքնե­­րուն վրայ աշ­­խա­­­տան­­քը կա­­րելի կ՚ըլ­­լայ աւար­­տել քա­­նի մը ամ­­սուան ըն­­թացքին։ Կը կար­­ծեմ՝ այդ կրնայ հնա­­րաւոր տար­­բե­­­րակ­­նե­­­րէն մէ­­կը ըլ­­լալ՝ հաս­­նե­­­լու հիմ­­նա­­­կան սկզբունքնե­­րու շուրջ հա­­մաձայ­­նութեան, նա­­խաս­­տո­­­րագ­­րել զա­­նոնք, այ­­նուհե­­տեւ աշ­­խա­­­տիլ բնագ­­րին վրայ»։