Search
Close this search box.

Արցախի իշխանութիւնները խոստացած են հակադարձել ԱԺ-ի բեմէն հնչող յերիւրանքներուն

Արցախի իշխանութիւններու յայտարարութիւնը

«Վեր­ջին օրե­րին Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պետու­թեան (ՀՀ) իշ­խա­նական շրջա­նակ­նե­րի կող­մից, այդ թւում՝ Ազ­գա­յին ժո­ղովի ամ­բիոնից, կրկին շատ է խօս­ւում Ար­ցա­խի Հան­րա­պետու­թեան հա­յաթափ­ման պատ­ճառնե­րի մա­սին եւ հնչում են թե­զեր, որոնք նոյ­նիսկ աղերս չու­նեն իրա­կանու­թեան հետ։

Ար­ցա­խի իշ­խա­նու­թիւննե­րը հարկ են հա­մարում ընդգծել, որ այդ գոր­ծիչնե­րի վրայ է ընկնե­լու իրենց յայ­տա­րարու­թիւննե­րին պա­տաս­խա­նելու հե­տեւանքնե­րը, այդ թւում՝ երկրի անվտան­գութեան հա­մածի­րում, քա­նի որ հրա­պարա­կային ելոյ­թը են­թադրում է նաեւ հեր­քում, որը պէտք է ան­պայմա­նօրէն հա­շուար­կել։

Առաջ­նա­հեր­թութիւ­նը տա­լով Հա­յաս­տա­նի անվտան­գութեան խնդիր­նե­րին՝ բռնի տե­ղահա­նու­մից յե­տոյ Ար­ցա­խի իշ­խա­նու­թիւննե­րը տե­ւական ժա­մանակ է ցու­ցա­բերում են զսպուածու­թիւն, հնա­րաւո­րինս զերծ մնում հրա­պարա­կային խօս­քից, բայց յատ­կա­պէս վեր­ջին օրե­րին տա­րածուած կեղ­ծի­քին պէտք է պա­տաս­խա­նել, որ­պէսզի հայ ժո­ղովուրդը իմա­նայ ճշմար­տութիւ­նը։

Անդրա­դառ­նա­լով Յու­նիս 12-ին Երե­ւանի Բաղ­րա­մեան պո­ղոտա­յում տե­ղի ու­նե­ցած անհնա­զան­դութեան գոր­ծո­ղու­թիւննե­րին՝ Ար­ցա­խի իշ­խա­նու­թիւննե­րը ոս­տի­կանու­թեան յոր­դո­րում են իրա­վիճա­կը գնա­հատել սթափ, զերծ մնալ ան­հա­մաչափ ու­ժի կի­րառու­մից եւ բո­լոր կող­մե­րին կոչ անում ցու­ցա­բերել զսպուածու­թիւն»,– մաս­նա­ւորա­պէս նշուած է Ար­ցա­խի Տե­ղակա­տուա­կան կեդ­րո­նի յայ­տա­րարու­թեան մէջ: