Search
Close this search box.

Գա­րեգին Բ. Ամե­նայն հա­յոց կա­թողի­կոս ըն­դունած է «SOS Chrétiens d’Orient» կազ­մա­կեր­պութեան պա­տուի­րակու­թիւնը

Յու­նիս 17-ին, Գա­րեգին Բ. Ամե­նայն հա­յոց կա­թողի­կոսը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ ըն­դունած է «SOS Chrétiens d’Orient» կազ­մա­կեր­պութեան ընդհա­նուր տնօ­րէն Պեն­ժա­մէն Պլան­շա­ռի գլխա­ւորած պա­տուի­րակու­թիւնը։

Ող­ջունե­լով հիւ­րե­րու այ­ցը հա­յոց հո­գեւոր կեդ­րոն, Վե­հափառ հայ­րա­պետը իր գնա­հատան­քը յայտնած է կազ­մա­կեր­պութեան՝ Հա­յաս­տա­նին եւ հայ ժո­ղովուրդին ցու­ցա­բերած աջակ­ցութեան հա­մար։ 

Վե­հափա­ռը գո­հու­նա­կու­թեամբ անդրա­դար­ձած է Ս. Էջմիած­նի եւ Կազ­մա­կեր­պու­թեան մի­ջեւ ձեւաւո­րուած գոր­ծակցու­թեան, որու շնոր­հիւ կ՚արդիա­կա­նա­ցուի Մայր Աթո­ռի տպա­րա­նը։ 

Իր կար­գին պա­րոն Պլան­շառ Հա­յոց հո­վուա­պետին տե­ղեկու­թիւններ հա­ղոր­դած է Կազ­մա­կեր­պութեան գոր­ծունէու­թեան մա­սին՝ ի մաս­նա­ւորի անդրա­դառ­նա­լով Հա­յաս­տա­նի տար­բեր մար­զե­րուն մէջ իրա­կանա­ցուող կրթա­կան, գիւ­ղատնտե­սական, առող­ջա­պահա­կան, ինչպէս նաեւ քրիս­տո­նէական եւ մշա­կու­թա­յին յու­շարձան­նե­րու վե­րականգնման ուղղուած ծրագ­րե­րուն։