Search
Close this search box.

Ժողովրդավարական ուժերու հարթակը կ՚առաջարկէ Եւրոպական Միութեան անդամակցութեան մասին հանրաքուէ կազմակերպել

Հայաս­տա­նի ժո­ղովրդա­վարա­կան ու­ժե­րու հար­թա­կը հրա­պարա­կած է յայ­տա­րարու­թիւն մը ուր կ՚ըսուի.

«Ել­նե­լով աշ­խարհա­քա­ղաքական զար­գացումնե­րից եւ ներ­հա­յաս­տա­նեան անհրա­ժեշ­տութիւ­նից` ժո­ղովրդա­վարա­կան ու­ժե­րի հար­թա­կը` ի դէմս Հա­յաս­տա­նի Եւ­րո­պա­կան կուսակցու­թեան, Հան­րա­պե­տութիւն կու­սակցու­թեան, Յա­նուն Հան­րա­պետու­թեան կու­սակցու­թեան, Քրիս­տո­նեայ-ժո­ղովրդա­վարա­կան կու­սակցու­թեան, առա­ջար­կում է առա­ջիկայ 3-4 ամ­սուայ ըն­թացքում կազ­մա­կեր­պել հան­րա­քուէ Եւ­րա­միու­թեանը Հա­յաս­տա­նի ան­դա­մակ­ցութեան հարցով։

Հայաստանի Եւրոպական կուսակցութիւն, Տիգրան Խզմալեան

Հանրապետութիւն կուսակցութիւն, Արամ Զ. Սարգսեան

Յանուն Հանրապետութեան կուսակցութիւն, Արման Բաբաջանեան

Քրիստոնեայ-ժողովրդավարական կուսակցութիւն, Լեւոն Շիրինեան

11 Յունիս 2024» ■