Search
Close this search box.

ԼԵՀԱՍՏԱՆ – Երեւանի պետական սենեկային երգչախումբը «Հայնուվքա» փառատօն-մրցոյթին շահած է առաջին մրցանակը

Երեւա­նի պե­տական սե­նեկա­յին երգչա­խումբը՝ Քրիս­տի­նա Ոս­կա­նեանի խմբա­վարու­թեամբ, Լե­հաս­տա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած «Հայ­նուվքա» ուղղա­փառ եկե­ղեցա­կան երաժշտու­թեան 43-րդ փա­ռատօն-մրցոյ­թին,– որուն այս տա­րի բա­ցառա­պէս մաս­նակցած են նա­խորդ փա­ռատօ­ներու առա­ջին մրցա­նակա­կիր­նե­րը,– ար­ժա­նացած է առա­ջին մրցա­նակի՝ «Մաս­նա­գիտա­կան երգչա­խումբեր» անուանա­կար­գին մէջ։

Նշենք, թէ փա­ռատօ­նի շրջա­նակին մէջ երգչա­խումբը ելոյթնե­րով հան­դէս եկած է Վար­շա­ւա եւ Պիաուիս­թոք քա­ղաք­նե­րու մէջ, լա­ւագոյնս ներ­կա­յաց­նե­լով հայ կա­տարո­ղական արուեստը։ ■