Search
Close this search box.

Սամանթա Փաուըր ժամանած է Հայաստան

Ձախէն՝ Քրիսթինա Քվին, Պարոյր Յովհաննիսեան եւ Սամանթա Փաուըր

Յուլիս 8-ին, ԱՄՆ-ու Մի­ջազ­գա­յին զար­գացման գոր­ծա­կալու­թեան ղե­կավար Սա­ման­թա Փաուըր ժա­մանած է Երե­ւան:

«Զուարթնոց» օդա­կայա­նին մէջ դի­ւանա­գէտը դի­մաւո­րած են Ար­տա­քին գոր­ծոց փոխ­նա­խարար Պա­րոյր Յով­հաննի­սեան եւ ԱՄՆ-ու դես­պան Քրիս­թի­նա Քվին։

Գոր­ծա­կալու­թեան հա­յաս­տա­նեան առա­քելու­թեան գրա­սենեակէն հա­ղոր­դած են, թէ տի­կին Փաուըր հան­դի­պումներ պի­տի ու­նե­նայ պե­տական պաշ­տօ­նատար­նե­րու, հա­սարա­կական կազ­մա­կեր­պութիւննե­րու, լրաս­փիւռնե­րու եւ գոր­ծա­րար բնա­գաւա­ռի ներ­կա­յացու­ցիչնե­րու հետ։

«Միացեալ Նա­հանգներ կը վե­րահաս­տա­տէ իր աջակ­ցութիւ­նը Հա­յաս­տա­նի ժո­ղովրդա­վարու­թեան, տնտե­սու­թեան կա­յու­նութեան, ինքնիշ­խա­նու­թեան եւ տա­րած­քա­յին ամ­բողջա­կանու­թեան»,– նշուած է Առա­քելու­թեան հրա­պարա­կած հա­ղոր­դագրու­թեան մէջ։