Search
Close this search box.

Փաշինեան ՀԱՊԿ-էն դուրս գալու մասին. «Կա­րո՞ղ է յետ գնանք, ու­րիշ ճա­նապարհ չկայ»

Վարչա­պետ Փա­շինեան Յու­նիս 12-ին Ազ­գա­յին ժո­ղովին մէջ ակ­նարկած է Հա­յաս­տա­նի՝ ՀԱՊԿ-էն դուրս գա­լու հար­ցին։ Ան յայ­տա­րարած է, որ Հա­յաս­տա­նի նախ­կին իշ­խա­նու­թիւննե­րը մտած են «փու­չիկ դա­շինք», իսկ յե­տոյ պար­զուած է, որ ան ոչ թէ կը պաշտպա­նէ Հա­յաս­տա­նը, այլ կը ծրագ­րէ Հա­յաս­տա­նի դէմ պա­տերազ­մը։

“Դուրս կը գանք, դրա­նո՞վ էք վա­խեց­նում։ Լաւ ենք անում, մենք կ՚որո­շենք՝ երբ դուրս կը գանք։ Բա ձեր կար­ծի­քով` յա­ջորդ քայ­լը ո՞րն է։ Բա կա­րո՞ղ է յետ գնանք, ու­րիշ ճա­նապարհ չկայ”,– ըսած է ան։

Վար­չա­պետը վստա­հեցու­ցած է, որ եթէ «Քա­ղաքա­ցիական պայ­մա­նագիր»-ը չըլ­լար իշ­խա­նու­թեան գլու­խը, Հա­յաս­տան հի­մա արդէն դար­ձած կ՚ըլ­լար [ռու­սա­կան] գուբերնիա (նա­հան­գա­պետու­թիւն)։

“Մենք այ­սօր վստահ ասում ենք, որ ՀՀ քա­ղաքա­ցին կա­րող է հան­գիստ քնել ու վա­ղը ար­հա­ւիրք տե­ղի չի ու­նե­նայ։ Բա ես եմ եկել, էն ժա­մանակ ասել` մեր պե­տու­թեանը վտանգ ա սպառ­նում, իսկ հի­մա ասեմ` ուր էք գնում ու հա­մարեա հա­սել ենք տեղ։ Գնում ենք դէ­պի իրա­կան Հա­յաս­տան, ինքնիշ­խան, խա­ղաղ, անվտանգ ու զա­տուած սահ­մաննե­րով Հա­յաս­տան”,– ընդգծած է Փա­շինեան։

“Եր­բեք չեմ այ­ցե­լի Բե­լառուս, քա­նի դեռ նա­խագա­հը Լու­կա­շեն­կոն է”

Հա­յաս­տա­նի ոչ մէկ պաշ­տօ­նական ներ­կա­յացու­ցիչ պի­տի այ­ցե­լէ Պե­լառուս

Վար­չա­պետը յա­ջորդ օր՝ Յու­նիս 13-ին ալ Ազ­գա­յին ժո­ղովին մէջ յայ­տա­րարած է, որ չի նա­խատե­սեր այ­ցե­լել Պե­լառուս այնքան ատեն, որ այդ երկրին նա­խագա­հը Ալեք­սանտր Լու­քա­շեն­քօն է։

Պա­տաս­խա­նելով ընդդի­մու­թեան այն մե­ղադ­րանքնե­րուն, որ ինք չի կա­տարեր կա­ռավա­րու­թեան ծրա­գիրը, ուր կը խօ­սուէր ՀԱՊԿ-ի շրջա­նակին մէջ նա­խատե­սուած աշ­խա­տանքնե­րուն մա­սին` Փա­շինեան պա­տաս­խա­նած է, որ 2021-ին կազ­մուած ծրագ­րին մէջ կ՚ըսուէր, որ Հա­յաս­տան կը ձգտի գոր­ծի լծել ՀԱՊԿ-ի գոր­ծի­քակազ­մե­րը` ի շահ երկրին։

“ՀԱՊԿ-ի հա­մանա­խագահ­նե­րէն մէ­կը յայ­տա­րարել է, թէ 44-օրեայ պա­տերազ­մը նա­խապատ­րաստե­լուն մաս­նակցել է, քա­ջալե­րել ու ցան­կա­ցել է Ադրբե­ջանի յաղ­թա­նակը։ Դրա­նից յե­տոյ ես պէտք է գնամ Բե­լառու­սի նա­խագա­հի հետ ՀԱՊԿ-ի ձե­ւաչա­փում նստեմ ու հա՞րց քննար­կեմ։ Ար­ձա­նագ­րում եմ, որ ես այ­լեւս եր­բեք չեմ այ­ցե­լի Բե­լառուս, քա­նի դեռ այնտեղ նա­խագահ է Ալեք­սանդր Լու­կա­շեն­կոն։ ՀԱՊԿ–ի հետ կա­պուած դիր­քո­րոշու­մը կա­րող է փո­խուել, եթէ Բե­լառու­սը որո­շի ՀԱՊԿ-էն դուրս գալ կամ այդ երկրի նա­խագա­հը Հա­յաս­տա­նի ժո­ղովրդին նե­րողու­թեան եւ բա­ցատ­րութեան այնպի­սի խօս­քեր ասի, որ ՀՀ ժո­ղովրդի հա­մար ըն­դունե­լի կը լի­նի”,– ըսած է Փա­շինեան։

Ան շեշ­տած է, որ այս պա­հէն սկսեալ Հա­յաս­տա­նի ոչ մէկ պաշ­տօ­նական ներ­կա­յացու­ցիչ պի­տի այ­ցե­լէ Պե­լառուս։

*  *  *

Մա­յիս 16-ին Ազեր­պայճան կա­տարած այ­ցի ըն­թացքին Պե­լառու­սի նա­խագա­հը յայ­տա­րարած էր, որ 2020 թուակա­նի պա­տերազ­մէն առաջ (դի­մելով Իլ­համ Ալիեւին՝ ան ըսած էր «ձեր ազա­տագ­րա­կան պա­տերազ­մէն» առաջ) ինք ու Ալիեւ զրու­ցած են եւ եկած այն եզ­րա­կացու­թեան, որ պա­տերազ­մին կա­րելի է յաղթել։ Ան աւել­ցուցած էր` հի­մա եկած է այն ծանր ժա­մանա­կը, երբ պէտք է վե­րակեն­դա­նաց­նել այդ տա­րածքնե­րը։

Ատ­կէ ետք Փա­շինեան յայ­տա­րարած էր, որ ՀԱՊԿ-ի ան­դամ եր­կիրնե­րէն եր­կուքը մաս­նակցած են հա­յերու դէմ պա­տերազ­մի նա­խապատ­րաստու­թեան, բայց յստակ չէր նշած՝ ո՞ր եր­կիրները։ ■