Search
Close this search box.

Փաշինեան հեռաձայնային զրոյց ունեցած է Թուրքիոյ նախագահին հետ

Յունիս 18-ին վար­չա­պետ Փա­շինեան հե­ռաձայ­նա­յին զրոյց ու­նե­ցած է Թուրքիոյ նա­խագահ Էր­տո­ղանի հետ։

Վար­չա­պետը շնոր­հա­ւորած է Էր­տո­ղանը «Քուրպան պայ­րա­մը»-ին առի­թով, իսկ ան ալ շնոր­հա­ւորած է Հա­յաս­տա­նի վար­չա­պետը յա­ռաջի­կայ Վար­դա­վառի տօ­նին առի­թով։

Էր­տո­ղան ցա­ւակ­ցած է Փա­շինեանին Հա­յաս­տա­նի հիւ­սի­սային շրջան­նե­րուն մէջ վեր­ջերս տե­ղի ու­նե­ցած ողո­ղումնե­րուն կա­պակ­ցութեամբ։

Առաջ­նորդները ընդգծած են իրենց քա­ղաքա­կան կամ­քը առանց որե­ւէ նա­խապայ­մա­նի Հա­յաս­տա­նի եւ Թուրքիոյ յա­րաբե­րու­թիւննե­րու ամ­բողջա­կան կար­գա­ւոր­ման վե­րաբե­րեալ։

Այդ հա­մածի­րին մէջ անոնք ընդգծած են եր­կու եր­կիրնե­րու յա­տուկ բա­նագ­նացնե­րու հան­դի­պումնե­րու շա­րու­նա­կակա­նու­թեան կա­րեւո­րու­թիւնը եւ վե­րահաս­տա­տած են ցայ­սօր ձեռք բե­րուած հա­մաձայ­նութիւննե­րը։

Առաջ­նորդնե­րը գո­հու­նա­կու­թեամբ ար­ձա­նագ­րած են Հա­յաս­տա­նի եւ Թուրքիոյ բարձրաս­տի­ճան ներ­կա­յացու­ցիչնե­րու շա­րու­նա­կական երկ­խօ­սու­թիւնը։ Քննար­կուած են նաեւ տա­րածաշրջա­նի եւ մի­ջազ­գա­յին օրա­կար­գի վեր­ջին զար­գա­ցումները։ ■