Search
Close this search box.

ՓԱՐԻԶ – Հարցազրոյց՝  Eurosatory-ի հայկական տաղաւարի կազմակերպիչներ՝ Միշէլ Տաւուտեանի եւ Հայկ Չօպանեանի հետ

Միշէլ Տաւուտեան (ձախին) եւ Հայկ Չօպանեան

 

17-21 Յու­նի­սին փարիզեան հիւսիսային արուարձաններէն Վիլփենթի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Eurosatory Պաշտպա­նու­թեան եւ Անվտան­գութեան ցու­ցա­հան­դէ­սը, որ կը նկա­տուի այս կա­լուա­ծի աշ­խարհի մե­ծագոյններէն։ Առա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով Հա­յաս­տան եւս տա­ղաւար մը ու­նէր, ուր հա­յաս­տա­նեան երեք ըն­կե­րու­թիւններ՝ ADX systems, CIFORA եւ Advanced technologies group, կը մաս­նակցէին իրենց ար­տադրու­թիւնները ցու­ցադրե­լով աշ­խարհի չորս ծա­գերէն Փա­րիզ փու­թա­ցած ռազ­մա­կան մաս­նա­գէտ­նե­րուն։ Հա­յաս­տա­նի մաս­նակցու­թիւնը կա­րելի եղած էր ապահովել Ֆրանքեւհայկական Առեւտրա­յին պա­լատի (Chambre de commerce et d’industrie France Arménie) միջ­նորդու­թեամբ։

Հա­յաս­տա­նի Պաշտպա­նու­թեան նա­խարար Սու­րէն Պա­պիկեան եւս ներկայ գտնուած էր սոյն ցու­ցա­հան­դէ­սի բացումին, որու ըն­թացքին ստո­րագ­րուեցաւ ֆրան­սա­կան CAESAR հրե­տանա­յին հա­մակար­գե­ր գնե­լու պայ­մա­նագի­րը՝ 36 միաւոր, որ Հա­յաս­տա­նին պի­տի յանձնուի մէկ ու կէս տա­րուան ըն­թացքին։ Սոյն պայ­մա­նագի­րը երկրորդն է, որ Հա­յաս­տան կը կնքէ Ֆրան­սա­յի հետ ռազ­մարդիւ­նա­բերու­թեան կա­լուա­ծին մէջ։

Ստո­րեւ կը հրա­տարա­կենք Ֆրանքեւհայկական առեւտրա­յին պա­լատի եր­կու վա­րիչ­նե­րուն հետ սոյն ցու­ցա­հան­դէ­սի ծի­րէն ներս մեր կա­տարած հար­ցազրոյ­ցը։

***

«Նոր Յառաջ» – Պաշտպա­­նու­­թեան եւ ապա­­հովու­­թեան Eurosatory ցու­­ցա­­­հան­­դէ­­­սին կ՚են­­թադրեմ առա­­ջին ան­­գամն է որ Հա­­յաս­­տան կը մաս­­նակցի եւ առան­­ձին տա­­ղաւար մը ու­­նի, որուն կազ­­մա­­­կեր­­պա­­­կան աշ­­խա­­­տանքնե­­րուն մէջ մեծ դեր ու­­նե­­­ցած էք, որ­­ հա­­յաս­­տա­­­նեան շարք մը ըն­­կե­­­րու­­թիւններ ներ­­կա­­­յացուին այս մի­­ջազ­­գա­­­յին հար­­թա­­­կին վրայ։ 

Մի­­շէլ Տա­­ւու­­տեան – Մենք իբ­­րեւ Ֆրան­­քեւհայ­­կա­­­կան առեւ­­տուրի պա­­լատի պա­­տաս­­խա­­­նատու­­ներ նկա­­տեցինք թէ ճիշդ ժա­­մանակն է, որ Հա­­յաս­­տան սկսի ցոյց տալ՝ մեր եր­­կի­­­րը պաշտպա­­նելու իր կա­­րելիու­­թիւննե­­րը, եւ առ այդ որո­­շեցինք տա­­ղաւար մը ապա­­հովել ու Պա­­լատի ան­­դամ երեք ըն­­կե­­­րու­­թիւննե­­րը հրա­­ւիրե­­ցինք, որ մաս­­նակցին եւ ներ­­կա­­­յաց­­նեն իրենց հնա­­րաւո­­րու­­թիւննե­­րը։

«ՆՅ» – Ֆրան­­քեւհայ­­կա­­­կան առեւ­­տուրի պա­­լատը քա­­նի ան­­դամ ու­­նի։

Մ.Տ. – 140 ան­­դամ ու­­նինք, որոնք կը ներ­­կա­­­յաց­­նեն տար­­բեր ըն­­կե­­­րու­­թիւններ, որոնցմէ երե­­քը՝ Պաշտպա­­նու­­թեան եւ անվտան­­գութեան մար­­զի մաս­­նա­­­գիտու­­թեամբ։ Ճիշդ է, որ այս բնա­­գաւա­­ռին մէջ թի­­ւով քիչ ենք, սա­­կայն բազ­­մա­­­նալու մեծ յոյ­­սեր ու­­նինք։

Ինչպէս գի­­տէք, Ֆրան­­սա սպա­­ռազի­­նու­­թեան առու­­մով պի­­տի օժան­­դա­­­կէ Հա­­յաս­­տա­­­նին եւ ար­­դէն բազ­­մա­­­թիւ պայ­­մա­­­նագ­­րեր կնքուած են։ Բայց միւս կող­­մէ, Հա­­յաս­­տա­­­նի մէջ ալ սոյն բնա­­գաւա­­ռին մէջ յատ­­կանշա­­կան զար­­գա­­­ցումներ կան, ու­­նինք սար­­քեր, որոնք կրնան հե­­տաքրքրել Ֆրան­­սան։ Այլ խօս­­քով ոչ միայն դուրսէն ակնկա­­լիք­­ներ ու­­նինք մեր երկրին պաշտպա­­նու­­թիւնը ամ­­րապնդե­­լու հա­­մար, այ­­լեւ ներ­­սէն ալ այս ուղղու­­թեամբ կրնանք օգ­­տա­­­կար ըլ­­լալ։

«ՆՅ» – Հա­­յաս­­տա­­­նէն պատ­­կան ըն­­կե­­­րու­­թիւննե­­րու մաս­­նակցու­­թեան հա­­մար ի՞նչ խնդիր­­ներ կան։ Ար­­դեօք նիւ­­թա­­­կանի չգո­­յու­­թեա՞ն կ՚առնչուին։

Մ.Տ. – Ծախ­­սա­­­լից ըլ­­լա­­­լը ան­­շուշտ դժուա­րու­­թիւն կը ստեղ­­ծէ, եւ ատոր հա­­մար ալ Առեւ­­տուրի պա­­լատը որո­­շեց իր ըն­­կե­­­րու­­թիւննե­­րու ներ­­կա­­­յու­­թիւնը ապա­­հովել, ապա­­ւինե­­լով նաեւ մեր ան­­դամնե­­րու մաս­­նակցու­­թեան։

«ՆՅ» – Ինչպէ՞ս էին այ­­ցե­­­լու­­նե­­­րու ար­­ձա­­­գանգնե­­րը, գնա­­հատա­­կան­­նե­­­րը, հե­­տաքրքրու­­թիւննե­­րը։

Մ.Տ. – Ըստ իս՝ ար­­դիւնքը գո­­հացու­­ցիչ է, պար­­զա­­­պէս նոյ­­նիսկ միայն այն պատ­­ճա­­­ռով որ այժմ մար­­դիկ գի­­տեն թէ այս հար­­թա­­­կին վրայ Հա­­յաս­­տա­­­նը ներ­­կայ է։ Ար­­դէն սոյն ցու­­ցա­­­հան­­դէ­­­սի քար­­տէ­­­սին վրայ գրուած է՝ «Pavillon Arménie», եւ այս երե­­ւոյ­­թը շատ կա­­րեւոր է։

«ՆՅ» – Հա­­յաս­­տա­­­նի կա­­ռավա­­րու­­թիւնը կամ պե­­տական անձնա­­ւորու­­թիւններ ինչպէ՞ս կը գնա­­հատեն այս աշ­­խա­­­տան­­քը։

Մ.Տ. – Դրա­­կան էր գնա­­հատան­­քը եւ ար­­դէն յա­­ջոր­­դին Հա­­յաս­­տա­­­նէն ըն­­կե­­­րու­­թիւններ ալ պի­­տի մաս­­նակցին։ Ըսեմ, որ այս ան­­գամ ժա­­մանա­­կը կարճ էր աւե­­լի մեծ տա­­ղաւար ապա­­հովե­­լու հա­­մար։ Ան­­գամ մը եւս շեշ­­տեմ, որ Հա­­յաս­­տա­­­նի մէջ կան ըն­­կե­­­րու­­թիւններ որոնք կրնան մե­­ծապէս հե­­տաքրքրել պաշտպա­­նու­­թեան բնա­­գաւա­­ռի մի­­ջազ­­գա­­­յին շու­­կան։ 

«ՆՅ» – Դուք առա­­ջին ան­­գամն է, որ Պաշտպա­­նու­­թեան մար­­զի ցու­­ցա­­­հան­­դէ­­­սի մը կը մաս­­նակցիք, բայց աս­­կէ առաջ այլ ցու­­ցա­­­հան­­դէսնե­­րու մաս­­նակցած էք՝ գի­­նիի, ու­­տեստե­­ղէնի եւ այլն։

Մ.Տ. – Այո՛, բայց նոյն գոր­­ծը չէ, հոս կա­­րեւոր հան­­դի­­­պումներ ու­­նե­­­ցանք, կա­­պեր հաս­­տա­­­տեցինք ֆրան­­սա­­­կան կամ այլ եր­­կիրնե­­րու բա­­նակներու ներ­­կա­­­յացու­­ցիչնե­­րուն, զի­­նուո­­րական կցորդնե­­րուն հետ։

«ՆՅ» – Պրն Հայկ Չօ­­պանեան, դուք ինչպէ՞ս տպա­­ւորուած էք այս ցու­­ցա­­­հան­­դէ­­­սէն։

Հայկ Չօ­­պանեան – Նկա­­տի ու­­նե­­­նալով, որ նախ­­կի­­­նում մաս­­նակցել եմ ու­­րիշ երկրնե­­րի ցու­­ցա­­­հան­­դէսնե­­րին, կա­­րող եմ ասել, որ սա ցարդ տե­­սածս ամե­­նամեծ ցու­­ցա­­­հան­­դէսն է։ Գի­­տէք, այստեղ խօ­­սում ենք պաշտպա­­նու­­թեան մար­­զի մա­­սին, բայց ցու­­ցա­­­հան­­դէ­­­սը տնտե­­սու­­թեան մա­­սին է եւ առա­­ջին ան­­գամն է, որ Հա­­յաս­­տա­­­նի ռազ­­մարդիւ­­նա­­­բերա­­կան տնտե­­սու­­թիւնը ներ­­կա­­­յանում է Ֆրան­­սիայում։ Այս երե­­ւոյ­­թը շատ կա­­րեւոր է, որով­­հե­­­տեւ ինչպէս ասում են՝ պա­­տերազ­­մը յաղ­­թում են ոչ թէ բա­­նակ­­նե­­­րը, այլ՝ տնտե­­սու­­թիւննե­­րը։ Ըստ իս շատ էական է որ մեր անվտան­­գա­­­յին հա­­մակար­­գի մէջ տնտե­­սու­­թիւնը իր ու­­ժեղ, առողջ տե­­ղը ու­­նե­­­նայ։ Սա նաեւ որո­­շակի փոր­­ձա­­­ռու­­թիւն է մաս­­նա­­­կից ըն­­կե­­­րու­­թիւննե­­րի եւ երկրի հա­­մար ընդհան­­րա­­­պէս, որով­­հե­­­տեւ ար­­տադրե­­լը եւ վա­­ճառե­­լը նոյն բա­­ները չեն եւ այստեղ այլ կազ­­մա­­­կեր­­պութիւննե­­րի հետ հա­­մագոր­­ծակցու­­թիւնը կա­­րեւոր դեր է կա­­տարում։ Եւ վեր­­ջա­­­պէս մենք չենք կա­­րող անընդհատ զէնք գնել, այդպէս չենք կա­­րող յաղ­­թել։ Հրա­­մայա­­կան է որ այս մար­­զին մէջ ու­­նե­­­նանք մեր սե­­փական ար­­տադրու­­թիւնը, հե­­տազօ­­տու­­թիւննե­­րը, որ­­պէսզի կա­­րողա­­նանք եր­­կար ժա­­մանա­­կի վրայ լու­­ծել մեր անվտան­­գութեան խնդիր­­նե­­­րը։

«ՆՅ» – Հոս ներ­­կայ ըլ­­լա­­­լով՝ բնա­­կանա­­բար բաղ­­դա­­­տական մը կ՚ընէք տար­­բեր եր­­կիրնե­­րու մէջ մա­­տու­­ցուող ծա­­ռայու­­թիւննե­­րուն, անոնց ար­­տադրան­­քին հետ։ Ինչպէ՞ս կ՚ըն­­կա­­­լէք այս հար­­ցը։

Հ.Չ. – Ան­­շուշտ, որ այս մար­­զում աշ­­խարհի առա­­ջին­­նե­­­րը աւան­­դա­­­բար յայտնի են, բայց կա­­րեւո­­րը մեր տե­­սած փո­­փոխու­­թիւններն են, թէ վեր­­ջին մի քա­­նի տա­­րինե­­րի ընթացքում ո՞ր երկրնե­­րը առա­­ւել զար­­գա­­­ցել են։ Այս­տեղ՝ յայտնի պատ­­ճառնե­­րով աւան­­դա­­­կան երկրնե­­րից բա­­ցա­կայ էին Ռու­­սաստա­­նը եւ Իս­­րա­­­յէլը, բայց միւս երկրնե­­րը, ըստ էու­­թեան հիմ­­նա­­­կան դե­­րակա­­տար­­նե­­­րը, ներ­­կայ էին։

Մեզ հա­­մար կա­­րեւոր է նաեւ գնա­­հատել այն զար­­գա­­­ցու­­մը որ գո­­յու­­թիւն ու­­նի թրքա­­կան շու­­կա­­­յում։ Այդ պա­­րագան մեզ հա­­մար որո­­շակի պատ­­գամ է։ Ես երա­­զում եմ որ Հա­­յաս­­տա­­­նը օր առաջ շատ պար­­կեշտ ու ծան­­րա­կշիռ ձե­­ւով ներ­­կա­­­յանայ իր ռազ­­մարդիւ­­նա­­­բերու­­թեամբ եւ կար­­ծում եմ որ շատ հե­­ռու չի այդ ժա­­մանա­­կը, որի հա­­մար պէտք է ազ­­գո­­­վին՝ ե՛ւ կա­­ռավա­­րու­­թիւնը ե՛ւ ժո­­ղովուրդը ե՛ւ Սփիւռքը իրենց ներդրու­­մը ու­­նե­­­նան։ Այստեղ պէտք է մատ­­նանշել, որ ի տար­­բե­­­րու­­թիւն նա­­խորդ չորս-հինգ տա­­րինե­­րին, այս ոլոր­­տում մենք հի­­մա ու­­նենք Սփիւռքի աւե­­լի աշ­­խուժ մաս­­նակցու­­թիւն, որը ող­­ջունե­­լի է եւ թող ու­­ղերձ լի­­նի մեր հայ­­րե­­­նակից­­նե­­­րին, որ իմա­­նան թէ Հա­­յաս­­տա­­­նը ա՛յս բնա­­գաւա­­ռում աւե­­լի շատ ներդրումնե­­րի կա­­րիք ու­­նի։

«ՆՅ» – Սփիւռքի մաս­­նակցու­­թիւն ըսե­­լով այս պա­­րագա­­յին ի՞նչ նկա­­տի ու­­նիք։

Հ.Չ.- Տար­­բեր ներդրու­­մա­­­յին հիմ­­նադրամ­­նե­­­րի, զա­­նազան ըն­­կե­­­րու­­թիւննե­­րում ներգրա­­ւուա­­ծու­­թեան մի­­ջոցով, սփիւռքա­­հայ մաս­­նա­­­գէտ երի­­տասարդնե­­րի՝ Հա­­յաս­­տա­­­նում աշ­­խա­­­տելու եւ իրենց մաս­­նա­­­գիտա­­կան կա­­րողու­­թիւննե­­րը մեր երկրում իրա­­կանաց­­նե­­­լու ճամ­­բով։

Մ.Տ. – Venture Capital հիմ­­նադրամ­­նե­­­րու մի­­ջոցն ալ կա­­րեւոր է։

«ՆՅ» – Ար­­դեօք Venture Capital հիմ­­նադրամ­­ներ կա՞ն, որոնք յատ­­կա­­­պէս Հա­­յաս­­տա­­­նի ռազ­­մարդիւ­­նա­­­բերա­­կան բնա­­գաւա­­ռին կը նպաս­­տեն իրենց գան­­ձատրու­­մով։

Մ.Տ. – Կա­­րելի է «Սիւ­­նիք հիմ­­նադրամ»-ին օրի­­նակը բե­­րել, կան նաեւ ու­­րիշներ։

Տե­­սակ­­ցե­­­ցաւ՝

ԺԻ­­ՐԱՅՐ ՉՈ­­ԼԱՔԵԱՆ ■