Search
Close this search box.

Ֆրանքեւհայկական համագործակցութիւն մաքուր ուժանիւթի անցնելու փուլին

Հայաս­տա­նի մէջ Ֆրան­սա­յի դես­պան Օլի­վիէ Տը­քոթին­յի «X» ըն­կե­րային ցան­ցի իր հա­շիւին հրա­պարա­կած է հե­տեւեալ գրա­ռու­մը.

«Զար­գացման ֆրան­սա­կան գոր­ծա­կալու­թիւնը եւ հայ­կա­կան NMC դրա­մատու­նը շրջա­նառու­թեան կը դնեն կա­նաչ պար­տա­տոմս՝ աջակ­ցե­լու հա­մար

հա­զ­արա­ւոր ըն­տա­նիք­նե­րու, ամ­բողջ երկրին մէջ, ու­ժա­նիւ­թա­յին ան­ցու­մի փու­լին։

– Յար­մա­րաւէ­տու­թիւն եւ խնա­յողու­թիւն ըն­տա­նիք­նե­րու հա­մար։

– Հա­յաս­տա­նի հա­մար նուազ ու­ժա­նիւ­թա­յին կա­խուածութիւն»։