Search
Close this search box.

Ազերպայճանցի երեսփոխանը կը սպառնայ նախագահ Մաքրոնին եւ կը հպարտանայ հայաթափուած Արցախի  «նորոգուած եկեղեցիներով»

 

Փետրուար 1-ին, Ազեր­պայճա­նի Միլ­լի Մեճ­լի­սին մէջ ելոյթ ու­նե­նալով երես­փո­խան Աքիլ Ապաս սպառ­նա­ցած է նա­խագահ Մաք­րո­նին եւ հպար­տա­ցած հա­յաթա­փուած Ար­ցա­խի «նո­րոգուած եկե­ղեցի­ներով»։

“Ֆրան­սա­յին ու­րա­նիում պէտք է եւ անոր միակ յոյ­սը այժմ Ղա­զախստանն է։ Ղա­զախստա­նէն Ֆրան­սա եր­կու ճամ­բայ կայ՝ կամ Ռու­սաստա­նով կամ Ազեր­պայճա­նով։ Ռու­սաստան չ՚ար­տօ­ներ, կը մնայ Ազեր­պայճա­նը։ Ի՞նչ պի­տի ընէ Ֆրան­սա, եթէ մենք պա­տիժ­ներ կի­րար­կենք այդ երկրին դէմ”,– ըսած է «ոգե­ւորուած» խորհրդա­րանա­կանը։

Ա՛լ աւե­լի ոգեշնչուելով՝ Ապաս յայ­տա­րարած է. “Շատ կ՚ու­զէի, որ Մաք­րո­նը Ազեր­պայճան հրա­ւիրէին։ Թող ան գայ եւ տես­նէ, թէ հոս ինչպէ՛ս կ՚ապ­րին Հա­յերը («ՆՅ» – Ո՞ր Հայերը)։ Մենք չենք քան­դեր եկե­ղեցի­ները եւ սի­նակոկ­նե­րը։ Թող Մաք­րոն գայ եւ տես­նէ, թէ ինչպէս կը նո­րոգենք Շու­շիի եկե­ղեցի­ները։ Բայց, ազ­նիւ խօսք, եթէ ես նման կա­րելիու­թիւն ու­նե­նայի, այդ եկե­ղեցի­ները չէի նո­րոգեր”։

Ազեր­պայճան­ցի լկտի երես­փո­խանը կը պար­ծե­նայ հայ­կա­կան եկե­ղեցի­ներու խա­չերը տա­պալե­լով, մեր մշա­կու­թա­յին ժա­ռան­գութիւ­նը իւ­րացնե­լով, եւ ան­պատկա­ռօրէն այս բո­լորը՝ ցե­ղային զտման սպառ­նա­լիքի եւ բռնագ­րա­ւուած Ար­ցա­խի հա­մատա­րած հա­յաթափ­ման են­թա­խոր­քին վրայ։ ■