ԱՄՆ – ՀԱՅԱՍՏԱՆ – Միացեալ Նահանգներ կը նախատեսէ  52 միլիոն տոլար յատկացնել Հայաստանին

Մարտ 11-ին տե­ղի ու­նե­ցած մամ­լոյ ասու­լի­սին, ԱՄՆ-ու Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խարա­րու­թեան ար­տա­քին աջակ­ցու­թեան գրա­սեն­եա­կի փոխտնօ­րէնու­հի Թրեյ­սի Գար­սոն յայ­տա­րա­րած է, թէ Միաց­եալ Նա­հանգ­ներ կը նա­խատե­սէ 52 մի­լիոն տո­լար յատ­կացնել Հա­յաս­տա­նին։ 

Ան նշած է, թէ յատ­կա­ցու­մը նա­խատե­սուած է Հա­յաս­տա­նի տնտե­սու­թեան եւ ժո­ղովրդա­վարու­թեան ամ­րապնդման համար։ ■