Search
Close this search box.

ԳԱՆԱՏԱ – ՀԱՅԱՍՏԱՆ – Մելանի Ժոլի ողջունած է առաջին գանատացի փորձագէտին՝ Հայաստանի մէջ ԵՄ-ի դիտորդական առաքելութեան միանալը

Ապրիլ 16-ին, Գա­նատա­յի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խարար Մե­լանի Ժո­լի ող­ջունած է առա­ջին գա­նատա­ցի փոր­ձա­գէտ Ալեք­սանտր Կրու­շեւսքիի՝ Հա­յաս­տա­նի մէջ Եւ­րո­պական Միու­թեան (ԵՄ) դի­տոր­դա­կան առա­քելու­թեան միանա­լը։

Ժո­լի X ըն­կե­րային ցան­ցի իր հա­շիւին գրած է.

«Ան­ցեալ տա­րի Հա­յաս­տան կա­տարած իմ այ­ցե­լու­թե­նէն ետք, առանցքա­յին առաջ­նա­հեր­թութիւն էր Հա­րաւա­յին Կով­կա­սի կա­յու­նութեան եւ անվտան­գութեան ապա­հով­ման ու­ղի­ներու ու­սումնա­սիրու­թիւնը, նե­րառեալ Հա­յաս­տա­նի տա­րած­քա­յին ամ­բողջա­կանու­թեան նկատ­մամբ յար­գանքը։ Կ՚ող­ջունենք մեր առա­ջին փոր­ձա­գէտ Ալեք­սանտր Կրուշեւսքիի՝ Հա­յաս­տա­նի մէջ ԵՄ-ի դի­տոր­դա­կան առա­քելու­թեան միանա­լը»։

Նշենք, թէ նա­խորդ օր հա­ղոր­դուեցաւ, թէ Հա­յաս­տա­նի մէջ գոր­ծող ԵՄ-ի դի­տոր­դա­կան առա­քելու­թեան կը միանայ առա­ջին գա­նատացի մասնա­գէտը։