Search
Close this search box.

ԵՒՐՈՊԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ – Ֆրանսայի մէջ ծայրայեղ աջի լայն յաղթանակէն ետք՝ նախագահ Մաքրոն լուծեց Ազգային ժողովը

Կարգ մը եր­կիրնե­րու մէջ Յու­նիս 6-ին սկսած եւ­րո­պական ընտրու­թիւննե­րը Ֆրան­սա­յի մէջ տե­ղի ու­նե­ցան Կի­րակի, Յու­նիս 9-ին։

Կի­րակի երե­կոյեան ոչ-պաշ­տօ­նական բայց գրե­թէ ստոյգ ար­դիւնքնե­րու հա­մաձայն՝ Ժոր­տան Պար­տելլա­յի գլխա­ւորած ծայ­րա­յեղ աջա­կող­մեան «Ազ­գա­յին հա­մախմբում»-ի («Rassemblement National – RN») ցան­կը լայն յաղ­թա­նակ մը տա­րած էր, ստա­նալով ձայ­նե­րու 31,5%-ը, որուն՝ միայն 14,5%-ով կը յա­ջոր­դէր նա­խագահ Մաք­րո­նի կու­սակցու­թեան՝ «Վե­րած­նունդ»-ի («Renaissance») ցան­կը, զոր կը գլխա­ւորէր Վա­լերի Հա­յեր. կը հե­տեւէին Ռա­ֆայէլ Կլիւքսմա­նի 

գլխա­ւորած «Ըն­կերվա­րական­ներ-Հան­րա­յին հրա­պարակ»-ը (14%), LFI-ն («La France Insoumise» – 10,1%), Ֆրան­սուա-Զա­ւիէ Պե­լամիի գլխա­ւորած Հան­րա­պետա­կան­նե­րը (7,2%), Բնա­պահ­նե­րը (5,5%) եւ Մա­րիոն Մա­ռեշա­լի «Վե­րանուաճում»-ը («Reconquête» – 5,3%)։ 

Եւ­րո­պական խորհրդա­րանին մէջ Ֆրան­սա­յի վե­րապա­հուած է 81 աթոռ։ Այս ար­դիւնքնե­րու լոյ­սին տակ՝ նշեալ աթոռ­նե­րու բաշ­խումը պի­տի պար­զէ մօ­տաւո­րապէս հե­տեւեալ պատ­կե­րը. վերջնա­կան թի­ւերը յայտնի պի­տի ըլ­լան պաշ­տօ­նական ար­դիւնքնե­րու յայ­տա­րարու­թե­նէն ետք.

– «Ազ­գա­յին Հա­մախմբում»՝ 29-31 աթոռ,

– Նա­խագա­հական մե­ծամաս­նութիւն («Վե­րած­նունդ»)՝ 13-14 աթոռ,

– Ըն­կերվա­րական­ներ՝ 12-14 աթոռ,

– LFI՝ 9-10 աթոռ, 

– Հան­րա­պետա­կան­ներ՝ 6-7 աթոռ, 

– Բնա­պահ­ներ՝ 5 աթոռ,

– «Վե­րանուաճում»՝ 4-5 աթոռ։ 

Առա­ջին ար­դիւնքնե­րու հրա­պարա­կու­մէն ան­մի­ջապէս ետք RN-ի ցան­կը գլխա­ւորող Ժոր­տան Պար­տելլա «ան­վի­ճելի» որա­կեց իրենց յաղ­թա­նակը եւ կոչ ըրաւ «խորհրդա­րանա­կան նոր ընտրու­թիւններ կազ­մա­կեր­պե­լու»:

Միւս ցան­կե­րը գլխա­ւորող­նե­րը եւս ար­ձա­գան­գե­ցին ար­դիւնքնե­րուն: «Մեր պար­տա­կանու­թիւնն է պայ­քա­րիլ ծայ­րա­յեղ աջի՝ անշրջան­ցե­լիօրէն իշ­խա­նու­թեան տի­րանա­լու զգա­ցու­մին դէմ. մենք եր­բեք պի­տի չընկրկինք»,– յայ­տա­րարեց «Ըն­կերվա­րական կու­սակցու­թիւն-Հան­րա­յին հրա­պարակ»-ի ցան­կը գլխա­ւորող Ռա­ֆայէլ Կլիւքսման: «Սա, Աջը վե­րականգնե­լու եր­կա՜ր ճա­նապար­հի սկիզբն է»,– յայ­տա­րարեց Ֆրան­սուա-Զա­ւիէ Պե­լամի՝ Հան­րա­պետա­կան­նե­րու ցան­կը գլխա­ւորո­ղը: «La France insoumise» ցան­կի ղե­կավար Մա­նոն Օպ­րիի հա­մաձայն՝ իրենց 10,1%-ը «պայ­քա­րի ոգիով մղուած, հա­ւաքա­կան եւ դրա­կան ընտրա­պայ­քա­րի ար­գա­սիքն է»։

Նա­խագահ Մաք­րոն լու­ծեց Ազ­գա­յին ժո­ղովը

«Ես որո­շեցի ձե­զի վերստին ըն­ձե­ռել ձեր ապա­գայի ընտրու­թիւնը՝ ձեր քուէար­կութեան մի­ջոցով»

Մինչ իրեն աջա­կից կու­սակցու­թիւնը՝ «Վե­րած­նունդ»-ը ստա­ցաւ հա­զիւ թէ կէ­սը «Ազ­գա­յին հա­մախմբում»-ի ստա­ցած ձայ­նե­րուն, նա­խագահ Մաք­րոն Յու­նիս 9-ի իրի­կունն իսկ հե­ռատե­սիլէն ու­նե­ցած ելոյ­թին ըսաւ. «Ես որո­շեցի ձե­զի վերստին ըն­ձե­ռել ձեր ապա­գայի ընտրու­թիւնը՝ ձեր քուէար­կութեան մի­ջոցով» եւ յայ­տա­րարեց, թէ կը լու­ծէ Ազ­գա­յին ժո­ղովը։ Նշեց նաեւ թէ տե­ղի պի­տի ու­նե­նան խորհրդա­րանա­կան ար­տա­կարգ նոր ընտրու­թիւններ Յու­նիս 30-ին (Ա. շրջան) եւ Յու­լիս 7-ին (Բ. շրջան)։ ■