Search
Close this search box.

Թել-Ավիվ – Երեւան յատուկ թռիչքով Իսրայէլէն Հայաստան փոխադրուած են 149 Հայեր եւ Հայաստանի քաղաքացիներ

 

Հայաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խարա­րու­թե­նէն կը հա­ղոր­դեն, թէ Հոկ­տեմբեր 16-ին, Հա­յաս­տա­նի կա­ռավա­րու­թեան կազ­մա­կեր­պած Թել-Ավիվ – Երե­ւան յա­տուկ թռիչ­քով Իս­րա­յէլէն Հա­յաս­տան փո­խադ­րուած են 149 Հա­յեր եւ Հա­յաս­տա­նի քա­ղաքա­ցիներ:
Նախ­նա­կան տուեալ­նե­րով՝ Իս­րա­յէլէն մեկ­նե­լու փա­փաք յայտնած էր 190 հո­գի, սա­կայն զա­նազան պատ­ճառնե­րով անոնցմէ 149-ը ներ­կա­յացած է օդա­կայան եւ փո­խադ­րուած՝ Հա­յաս­տան։
Ար­տա­քին գոր­ծոց փոխ­նա­խարար Վա­հան Կոս­տա­նեան լրագ­րողնե­րու հետ ասու­լի­սին տե­ղեկա­ցու­ցած է, թէ անհրա­ժեշտ պա­րագա­յին Կա­ռավա­րու­թիւնը թռիչք մը եւս պի­տի կազ­մա­կեր­պէ մնա­ցեալ ան­ձերն ալ Հա­յաս­տան հասցնե­լու համար։