Search
Close this search box.

ՀԱՅԱՍՏԱՆ–Տնտեսական – HSBC դրամատունը իր գործունէութիւնը  կը դադրեցնէ Հայաստանի մէջ   

«Ապրե­լու եր­կիր» կու­սակցու­թեան հա­մահիմ­նա­դիր Մես­րոպ Առա­քելեան Դի­մագիր­քի իր էջով կը տե­ղեկաց­նէ, թէ Հա­յաս­տա­նի մէջ իր գոր­ծունէու­թիւնը կը դադ­րեցնէ ամ­բողջու­թեամբ արեւմտեան դրա­մագ­լու­­խով միակ դրա­մա­տու­նը՝ «HSBC-բանկ Հա­յաս­տա­ն»-ը։

Այս առ­թիւ Առա­քելեան կը գրէ, թէ տնտե­սու­թեան մա­սին ան­դա­դար ան­նա­խադէպ յա­ջողու­թիւննե­րու մա­սին խօ­սող կա­ռավա­րու­թիւնը ի վի­ճակի չե­ղաւ պա­հելու աշ­խարհի լա­ւագոյն դրա­մատու­նե­րէն մէ­կը եւ թէ սա Հա­յաս­տա­նի իշ­խա­նու­թիւննե­րուն նկատ­մամբ գոր­ծա­-

րարա­կան ոլոր­տի վստա­հու­թեան գնա­հատա­կանն է, որ ըստ իրեն՝ իր ետե­ւէն պի­տի բե­րէ նո­րանոր խնդիր­ներ եւ թէ յատ­կա­պէս օտար հա­ւանա­կան ներդրո­ղը այս լու­րը լսե­լով՝ բազ­մա­թիւ մտա­հոգու­թիւններ պի­տի ունենայ։ ■