Search
Close this search box.

ՊՈԼԻՍ – Էսդուգեան եւ Արապեան՝ պարգեւատրուած

«Ակօս»-ի աշ­­խա­­­տակազ­­մէն հա­­յերէն էջե­­րու խմբագ­­րա­­­պետ Բագ­­րատ Էս­­դուգեան եւ ծանօթ լու­­սանկա­­րիչ Պերճ Արա­­պեան պարգեւատրուած են «Մե­­թին Կէօք­­թե­­­փէ» լրագ­­րութեան մրցա­­նակով։ Անոնք այս պար­­գե­­­ւին ար­­ժա­­­նացած են Ար­­ցա­­­խէն բռնի տե­­ղահա­­նուած ժո­­ղովուրդին հետ իրենց կա­­տարած հար­­ցազրոյցնե­­րու շար­­քին համար։

Մրցա­­նակի տու­­չութիւ­­նը տեղի ունեցած է Ապ­­րիլ 15-ի յետ­­մի­­­ջօրէին Շիշ­­լի, «Նա­­զըմ Հիք­­մե­­­թ» դահ­­լի­­­ճին մէջ։

Այս առ­­թիւ Էս­­դուգեան իր ար­­տա­­­սանած շնոր­­հա­­­կալու­­թեան խօս­­քին մէջ անդրա­­դար­­ձած է թրքա­­կան մա­­մու­­լին մէջ տի­­րող ապա­­տեղե­­կատւու­­թեան, օրի­­նակ բե­­րելով ար­­ցա­­­խեան 44-օրեայ պա­­տերազ­­մի ըն­­թացքին երկրի բո­­վան­­դակ մա­­մու­­լի պնդու­­մը, իբ­­րեւ թէ պա­­տերազ­­մը սկսած էր հայ­­կա­­­կան կող­­մի յար­­ձա­­­կու­­մով։ “Պա­­տերազ­­մի աւար­­տին, Իլ­­համ Ալիեւի յայ­­տա­­­րարու­­թե­­­նէն ետք, հազիւ թէ դադ­­րե­­­ցաւ այդ ստա­­խօսու­­թիւնը”,– ըսած է Էս­­դուգեան։

Ան նաեւ նշած է, թէ այս մրցա­­նակը յա­­տուկ նշա­­նակու­­թիւն ու­­նի իրենց հա­­մար, քա­­նի որ ան կը կրէ ոս­­տի­­­կանա­­կան բռնու­­թիւնով աշ­­խա­­­տան­­քի պա­­հուն սպա­­նուած լրագ­­րո­­­ղի մը՝ Մե­­թին Կէօք­­թե­­­փէի անու­­նը։

Մի­­ջոցա­­ռու­­մը աւար­­տած է Կէօք­­թե­­­փէի ծննդեան օրը խորհրդան­­շող կար­­կանդա­­կի հատու­­մով։