Վարչապետ Փաշինեան. «Տեղի է ունենում շատ ցաւոտ անցում պատմական Հայաստանից դէպի իրական Հայաստան» 

Մարտ 23-ին, Գիւմրիի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած «Քա­ղաքա­ցիական պայ­մա­նագիր» կու­սակցու­թեան նիս­տին, վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շինեան ներ­կա­յաց­ուցած է, թէ ո՞րն է «Քա­ղաքա­ցիական պայ­մա­նագիր» կու­սակցու­թեան առա­քելու­թիւնը։

“Իմ գնա­հատ­մամբ շատ կարեւոր է ար­ձա­նագ­րել, թէ ի՞նչ է մեզ հետ տե­ղի ու­նե­նում։ Ես, օրի­նակ, այս խնդրի, այս հար­ցի պար­զա­բան­մա­նը շատ ժա­մանակ եմ տրա­մադ­րում, որով­հետեւ պէտք է ար­ձա­նագ­րել, որ մեզ հետ տե­ղի ու­նե­ցածը, շատ իրա­դար­ձութիւններ եւ իրա­վիճակներ ցնցում են մեզ հա­մար. դրանք թէ՛ պե­տու­թեան առու­մով են ցնցում, թէ՛ մե­զանից իւ­րա­քան­չիւրի հա­մար ան­հա­տական առու­մով են ցնցում։ Բայց շատ կարեւոր է հաս­կա­նալ, թէ ի՞նչ է տե­ղի ու­նե­նում եւ ին­չո՞ւ։

Եր­կու օր առաջ Ազ­գա­յին ժո­ղովի հարց ու պա­տաս­խան տե­ղի ու­նե­ցաւ, եւ պատ­գա­մաւոր­նե­րից մէ­կը իր հար­ցի մէջ օգ­տա­գոր­ծեց պատ­մա­կան Հա­յաս­տան ար­տա­յայ­տութիւ­նը, ես էլ հա­կադար­ձե­ցի, որ ես պատ­մա­կան Հա­յաս­տա­նի վար­չա­պետը չեմ, ես իրա­կան Հա­յաս­տա­նի, ա՛յս Հա­յաս­տա­նի վար­չա­պետն եմ։ Եւ ես ու­զում եմ ձեզ հետ կի­սել այն միտ­քը, որ իմ կար­ծի­քով, տե­ղի է ու­նե­նում ու­նե­նում. առա­ջին հեր­թին մեր մտքե­րում, ինչ-որ առու­մով նաեւ ֆի­զիքա­պէս շատ ցա­ւոտ ան­ցում է տե­ղի ու­նե­նում պատ­մա­կան Հա­յաս­տա­նից դե­պի իրա­կան Հա­յաս­տան”,– ընդգծած է վար­չա­պետը։

Ան կարեւոր նկա­տած է այս գոր­ծընթա­ցին հետ առերե­սիլ՝ որ­պէս Հա­յաս­տա­նի մէջ կա­ռավա­րող ուժ։

“Մենք պէտք է այս գործընթացը հաս­կա­նանք եւ այս գործընթացի մա­սին մենք պէտք է նախ ինքներս մեր մէջ խօ­սենք եւ յե­տոյ խօ­սենք ժո­ղովրդի հետ”,– ըսած է Փա­շինեան եւ շա­րու­նա­կած. “«Քա­ղաքա­ցիական պայ­մա­նագիր» կու­սակցու­թեան առա­քելու­թիւնն է առաջ­նորդել եւ ապա­հովել Հա­յաս­տա­նի ժո­ղովրդի եւ պե­տու­թեան ան­ցումը պատ­մա­կան Հա­յաս­տա­նից իրա­կան Հա­յաս­տան եւ ապա­հովել իրա­կան Հա­յաս­տա­նի հաս­տա­տու­թե­նական զար­գա­ցու­մը։

Կար­ծում եմ, որ եթէ մենք այս ընտրութիւ­նը չկա­տարենք եւ պատ­մա­կան Հա­յաս­տա­նը լի­նի մեր գոր­ծո­ղու­թիւննե­րի հիմ­նա­ւորու­մը, ես վա­խենամ, որ շատ մեծ կը դարձնենք հա­ւանա­կանու­թիւնը, որ իրա­կան Հա­յաս­տա­նը կը դառ­նայ պատ­մա­կան Հա­յաս­տան”,– եզ­րա­փակած է ան։