Search
Close this search box.

«Տաւուշը յանուն Հայրենիքի» շարժումին բազմահազարնոց հանրահաւաքը՝ Հանրապետութեան հրապարակին վրայ

Յունիս 9-ի երե­կոյեան, բազ­մա­հազար քա­ղաքա­ցինե­րու մաս­նակցու­թեամբ տե­ղի ու­նե­ցաւ «Տա­ւու­շը յա­նուն Հայ­րե­նիքի» շար­ժումին հան­րա­հաւա­քը, Երե­ւանի Հան­րա­պետու­թեան հրա­պարա­կին վրայ։

Հա­ւաքը սկսաւ Հա­յաս­տա­նի փա­ռեր­գով եւ Տէ­րու­նա­կան աղօթ­քով։

Այ­նուհե­տեւ ցու­ցադրուեցաւ ոս­տի­կանա­կան բռնու­թիւննե­րու մա­սին տե­սանիւթ մը։ Այդ կա­պակ­ցութեամբ փաս­տա­բան Ռու­բէն Մե­լիքեան յայ­տա­րարեց, թէ «այ­սօր վստա­հօրէն կա­րելի է ըսել, թէ Հա­յաս­տա­նի մէջ ու­նինք բազ­մա­թիւ քա­ղաքա­կան բան­տարկեալ­ներ, տնա­յին կա­լան­քի տակ գտնուող­ներ ու քա­ղաքա­կան հե­տապնդման են­թարկուող­ներ, որով­հե­տեւ եր­կա­կի չա­փանի­շերը ուղղա­կի ակնյայտ են ու տե­սանե­լի»։ Ան նշեց, թէ «քա­նի որ տա­կաւին ոս­տի­կան­նե­րը չեն պատ­ժուած իրենց արարքնե­րուն հա­մար, մար­դիկ ձեր­բա­կալե­լը եւ բան­տարկե­լը ապօ­րինի է»։ Իր խօս­քի աւար­տին Մե­լիքեան հինգ իրա­ւապաշտպան­նե­րու անու­նով կար­միր բե­րետ մը նուիրեց Հա­յաս­տա­նի Մարդկա­յին իրա­ւանց պաշտպա­նին՝ ըսե­լով, թէ «ան հրա­շալիօրէն կը պաշտպա­նէ կար­միր բե­րետա­ւոր­նե­րուն իրա­ւունքը»։

Շար­ժումի առաջ­նորդ Բագ­րատ սրբա­զան իր ելոյ­թին մաս­նա­ւորա­պէս յայտ­նեց, թէ «կեղծ են այն թե­զերը, որ այ­սօր պա­տերազմ գո­յու­թիւն չու­նի եւ մենք կը նպաս­տենք, որ պա­տերազ­մը վերսկսի։ Սա ամէ­նէն մեծ կեղ­ծիքն է, քա­նի որ պա­տերազմ բե­րած իշ­խա­նու­թիւնը չի՛ կրնար պա­տերազ­մը աւար­տել՝ լա­ւագոյն պա­րագա­յին ան մեզ կը տա­նի դէ­պի մեր հայ­րե­նիքի, պե­տու­թեան, ինքնու­թեան եւ ար­ժա­նապատ­ւութեան կո­րուստ»։

Անդրա­դառ­նա­լով ան­ցումա­յին կա­ռավա­րու­թեան, ան նշեց, որ պի­տի գոր­ծէ օրա­կար­գա­յին յստակ երեք ուղղու­թիւննե­րով.

«ա) Հաշ­տութեան վեր­կուսակ­ցա­կան կա­ռավա­րու­թիւն՝ կազ­մուած բո­լոր ու­նակնե­րէն՝ իրենց մաս­նա­գիտա­կան վաս­տա­կով, գի­տելիք­նե­րով եւ նուիրու­մով, ներ­քին հաշ­տութեան՝ ար­դա­րու­թեան սկզբունքին վրայ։

բ) Ար­տա­քին յա­րաբե­րու­թիւններ՝ իրա­կան խա­ղաղու­թեան հայ­կա­կան օրա­կար­գով։

գ) Սահ­մա­նուած ժա­մանա­կի մէջ ար­տա­կարգ կամ հեր­թա­կան ընտրու­թիւննե­րու կազ­մա­կեր­պում՝ առանց յա­ւակ­նութիւն ու­նե­նալու մաս­նակցե­լու այդ ընտրու­թիւննե­րուն՝ ազատ ու թա­փան­ցիկ մի­ջավայր եւ ար­դա­րու­թիւն ապա­հովե­լով բո­լոր քա­ղաքա­կան ու­ժե­րուն հա­մար»։

Բագ­րատ սրբա­զան շար­ժումին յա­ռաջի­կայ գոր­ծո­ղու­թիւննե­րուն մա­սին յայ­տա­րարեց հե­տեւեալը.

“Մենք կրնանք մեր առ­ջեւ ծա­ռացած խնդի­րը լու­ծել, եթէ վա­ղուը­նէ սկսեալ, ըն­դա­մէնը 4 օր առանց դա­դարի, առանց հան­գիստի եւ առանց քնա­նալու մնանք փո­ղոցը ու մեր կամ­քը պար­տադրենք։

Մեր պա­հան­ջով Ազ­գա­յին ժո­ղովի ընդդի­մադիր երես­փո­խան­նե­րը պէտք է նա­խաձեռ­նեն խորհրդա­րանի ար­տա­կարգ նիստ՝ Յու­նիս 11-ին, ժա­մը 18.30-ին, կա­ռավա­րու­թեան հրա­ժարա­կանի եւ նոր կա­ռավա­րու­թիւն կազ­մե­լու օրա­կար­գով։ Իսկ նախ­քան այդ՝ Յու­նիս 10-ին, Ազ­գա­յին ժո­ղովը պար­տա­ւոր է ար­տա­կարգ նիստ կազ­մա­կեր­պե­լու մա­սին որո­շում կա­յաց­նե­լու եւ քա­ղաքա­կան մե­ծամաս­նութիւ­նը՝ «Քա­ղաքա­ցիական պայ­մա­նագիր» կու­սակցու­թեան երես­փո­խան­նե­րը պար­տա­ւոր են են­թարկուելու ժո­ղովուրդի կամ­քին, գոր­ծե­լու խիղ­ճով եւ հա­մոզու­մով։ Մեր ներ­կա­յու­թեամբ մենք անոնց թոյլ պի­տի չտանք կրկին հա­կապե­տական սխալ գոր­ծե­լու”։

Հան­րա­հաւա­քի աւար­տին մաս­նա­կից­նե­րը Հան­րա­պետու­թեան հրա­պարա­կէն եր­թով ուղղուեցան դէ­պի Ամի­րեան, Մաշ­տոց եւ Բաղ­րա­մեան փո­ղոց­նե­րը։ ■

Խմբագրական