ՖՐԱՆՍԱ – Գաննի հայկական մշակոյթի շաբաթը

Ֆրանսա­յի հա­րաւա­յին Գանն քա­ղաքին մէջ Փետ­րուար 3-11 տե­ղի կ՚ու­նե­նան հայ­կական մշա­կոյթի օրեր «Հա­յաս­տա­նի բոյ­րը՝ Գան­նի մէջ» ընդհա­նուր խո­րագ­րին տակ։ 

Մէկ շաբ­թուան ըն­թացքին նա­խատե­սուած են բազ­մա­թիւ ու բազ­մաբնոյթ ձեռ­նարկներ, ինչպէս՝ դա­սախօ­սու­թիւններ, ցու­ցա­հան­դէսներ, ժա­պաւէն­նե­րու ցու­ցադրու­թիւն, պա­րային ներ­կա­յացումներ, երաժշտու­թիւն, թատ­րոն եւ այլն, եւ այլն։ 

Այս գե­ղեցիկ նա­խաձեռ­նութեան հե­ղինակ­ներն են Գան­նի քա­ղաքա­պետ Տա­ւիտ Լի­նար, Գան­նի Քա­ղաքա­յին խոր­հուրդը, հա­մագոր­ծակցու­թեամբ Գան­նի եւ շրջա­կայ­քի Հա­յոց միու­թեան, որուն նա­խագա­հու­հին է Եաս­մին Ալ­ֆիերի-Եար­տը­մեան։

Բաց­ման արա­րողու­թիւնը տե­ղի ու­նե­ցաւ Փետ­րուար 3-ին «Էս­փաս Մի­րամար»-ի սրահ­նե­րուն մէջ, ներ­կա­յու­թեամբ բազ­մա­թիւ անձնա­ւորու­թիւննե­րու, ինչպէս՝ Հա­յաս­տա­նի դես­պան տի­կին Յաս­միկ Տոլ­մա­ջեանի, Մար­սի­լիոյ աւագ հիւ­պա­տոս Արա Մկրտչեանի, երես­փո­խան­նե­րու, Քա­ղաքա­յին խոր­հուրդի ան­դամնե­րու, արուես­տա­գէտ­նե­րու, մտա­ւորա­կան­նե­րու։

Բաց­ման խօս­քը ար­տա­սանեց քա­ղաքա­պետ Լի­նար, որ շեշ­տը դրաւ Ֆրան­սա­յի եւ Հա­յաս­տա­նի բա­րեկա­մու­թեան վրայ, բայց նաեւ Ֆրան­սա­հայու­թեան օրի­նակե­լի քա­ղաքա­ցիներ ըլ­լա­լու երե­ւոյ­թին, նշե­լով որ անոնք որ­քան որ կառ­չած են իրենց ար­մատնե­րուն, նոյնքան ալ Ֆրան­սա­ցի կը զգան իրենք զի­րենք։ Ապա, Գան­նի քա­ղաքա­պետը դա­տապար­տեց Ազեր­պայճա­նի յար­ձա­կու­մը Ար­ցա­խի վրայ եւ մի­ջազ­գա­յին հան­րութեան ու­շադրու­թիւնը հրա­ւիրեց ներ­կա­յիս ալ Հա­յաս­տա­նի հա­րաւա­յին շրջան­նե­րուն սպառ­նա­ցող ազեր­պայճա­նական վտան­գին վրայ։ 

Ելոյթ ու­նե­ցան նաեւ տի­կին Ալ­ֆիերի-Եար­տը­մեան,– որ յատ­կա­պէս ընդգծեց, թէ հայ­կա­կան մշա­կոյ­թը ապ­րող գանձ մըն է,– նաեւ երես­փո­խանու­հի Ալեք­սանտրա Մար­թէն, տի­կին Յաս­միկ Տոլ­մա­ջեան։ Երա­ժիշտ Անտրէ Մա­նու­կեանի ապա­հոված գե­ղարուես­տա­կան կարճ բա­ժինէն ետք Տա­ւիտ Լի­նար բա­ցու­մը կա­տարեց Ան­թուան Ակու­ճեանի ար­ցա­խեան լու­սանկար­նե­րու ցու­ցա­հան­դէ­սին։ 

Այ­նուհե­տեւ տե­ղի ու­նե­ցաւ Ժե­րար Յո­վակի­մեանի զրու­ցա­վարու­թեամբ կլոր-սե­ղան մը, որուն մաս­նակցե­ցան լրագ­րող, աշ­խարհա­քաղա­քագէտ Տիգ­րան Եկա­ւեան, Ֆի­կառօ-Մա­կազի­նի փոխտնօ­րէն Ժան-Քրիս­թոֆ Պի­ւիսոն եւ լու­սանկա­րիչ Ան­թուան Ակու­ճեան։

Այս բա­ցառիկ օրը վերջ գտաւ քա­ղաքա­պետին կող­մէ հրամ­ցուած ընթրի­քով, որուն ներ­կայ ըլ­լա­լու պա­տիւը ու­նե­ցան շուրջ հա­րիւր հրա­ւիրեալներ։ ■