2024 թուականի սփիւռքահայ ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագիր

2024 թուակա­նին ՀՀ Կրթու­թեան, գի­տու­թեան, մշա­կոյ­թի եւ մար­զանքի (ԿԳՄՄ) նա­խարա­րու­թիւնը շա­րու­նա­կում է սփիւռքում գոր­ծող հայ­կա­կան եւ հայ­կա­կան բա­ղադ­րի­չով ու­սումնա­կան հաս­տա­տու­թիւննե­րում (պե­տական եւ ոչ-պե­տական վար­ժա­րան­ներ, դպրոց­ներ, ման­կա­պար­տէզներ, լրա­ցու­ցիչ կրթու­թեան հաս­տա­տու­թիւններ, մէ­կօրեայ կրթօ­ճախ­ներ, մշա­կու­թա­յին կենտրոն­ներ եւ այլն) դա­սաւան­դողնե­րի վե­րապատ­րաստման ծրա­գիրը:

Հա­յաս­տա­նում վե­րապատ­րաստումն ըն­թա­նալու է ՀՀ ԿԳՄՄ նա­խարա­րու­թեան կող­մից հաս­տա­տուած տար­բե­րակուած մէ­կամ­սեայ հե­տեւեալ 7 ծրագ­րե­րով.

1. Ու­սուցում ման­կա­պար­տէ­զում

2. Ու­սուցում մէ­կօրեայ դպրո­ցում

3. Տար­րա­կան ու­սուցում

4. Հա­յոց լե­զուի եւ գրա­կանու­թեան դա­սաւան­դում

5. Հա­յոց պատ­մութիւն եւ մշա­կոյ­թի պատ­մութիւն

6. Պա­րարուեստ

7. Տնօ­րէն­նե­րի վե­րապատ­րաստում

Ծրագ­րե­րի նկա­րագ­րութիւ­նը տե՛ս.*:

Դա­սըն­թացներն աւար­տած ու­սուցիչ­նե­րին կը տրա­մադ­րուեն ՀՀ ԿԳՄՄ նա­խարա­րու­թեան վկա­յագ­րեր:

Ծրագ­րի ըն­թացքում դա­սըն­թացնե­րի կազ­մա­կերպման, ու­սուցիչ­նե­րի կե­ցու­թեան, թան­գա­րանա­յին այ­ցե­լու­թիւննե­րի եւ շրջա­գայու­թեան ծախ­սե­րը, ծրագ­րի բաց­ման օրուանից մին­չեւ փակ­ման օրը, ստանձնում է Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պետու­թիւնը: Ճա­նապար­հա­ծախ­սը, նե­րառեալ օդա­նաւա­կայա­նից մին­չեւ հիւ­րա­նոց, եւ Հա­յաս­տան մուտքի ար­տօ­նագ­րի (վի­զա), բժշկա­կան ճա­նապար­հորդա­կան ապա­հովագ­րութեան ծախ­սե­րը հո­գում են մաս­նա­կից­նե­րը:

Վե­րապատ­րաստման սկիզ­բը հա­մար­ւում է ծրագ­րի հիւ­րա­նոց մուտքի օրը` Յու­լի­սի 1-ը:

Ծրագ­րի ժա­մանա­կացոյ­ցը հե­տեւեալն է.

1 Յու­լի­սի` հիւ­րա­նոց մուտքի եւ տե­ղաւոր­ման օր

2 Յու­լի­սի` ծրագ­րի պաշ­տօ­նական բա­ցում

28 Յու­լի­սի՝ ծրագ­րի պաշ­տօ­նական փա­կում եւ վկա­յական­նե­րի յանձնում

29 Յու­լի­սի` հիւ­րատնից ել­քի օր։

Աւե­լի վաղ ժա­մանե­լու կամ ուշ մեկ­նե­լու դէպ­քում՝ կե­ցու­թեան ծախ­սե­րը հո­գում են մաս­նա­կից­նե­րը: Հիւ­րա­նոցի սե­նեակ­նե­րը նա­խատե­սուած են 2-3 հո­գու հա­մար:

Ծրագ­րին մաս­նակցե­լու հա­մար անհրա­ժեշտ է մին­չեւ Մա­յիսի 15-ը նե­րառեալ ՀՀ Կրթու­թեան, գի­տու­թեան, մշա­կոյ­թի եւ մար­զանքի նա­խարա­րու­թիւն ներ­կա­յաց­նել ու­սուցչի կող­մից լրա­ցուած եւ կրթօ­ճախի տնօ­րինու­թեան կող­մից վա­ւերա­ցուած հայ­տը *:

Մաս­նակցու­թեան պաշ­տօ­նական հաս­տա­տումներն ու­սուցիչ­նե­րը կը ստա­նան իրենց ելեկտրո­նային հաս­ցէով՝ հայ­տը ստա­նալուց մին­չեւ Մա­յիսի 31-ն ըն­կած ժա­մանա­կահա­տուա­ծում: Երկրից եւ աշ­խա­տավայ­րից բա­ցակա­յու­թիւնը հիմ­նա­ւորե­լու հա­մար պաշ­տօ­նական հրա­ւէրի անհրա­ժեշ­տութեան դէպ­քում` խնդրում ենք տե­ղեկաց­նել նա­խապէս:

Վե­րապատ­րաստող կազ­մա­կեր­պութեան, հիւ­րա­նոցի եւ կե­ցու­թեան հետ կա­պուած այլ տե­ղեկու­թիւններ, ինչպէս նաեւ դա­սըն­թացնե­րի կազ­մա­կերպման եւ անցկաց­ման այլ անհրա­ժեշտ ման­րա­մաս­ներ կը փո­խան­ցուեն մաս­նակցու­թեան հայտ ներ­կա­յաց­րած ու­սուցիչ­նե­րին:

Մաս­նա­կից­նե­րի հա­մար նա­խատես­ւում են նաեւ հան­դի­պումներ, ճա­նաչո­ղական-ու­սուցո­ղական շրջայ­ցեր եւ մշա­կու­թա­յին ծրա­գիր:

Յա­ւելեալ տե­ղեկու­թիւններ կա­րելի է ստա­նալ ՀՀ ԿԳՄՄ նա­խարա­րու­թեան սփիւռքի հետ կա­պերի բաժ­նից.

Հեռ. +374 10 59-96-47, +374 98-24-01-40 (WhatsApp, Telegram)

Ել. փոստ. secretariat@escs.am teachersofdiaspora@gmail.com

––––––

* Ծրագրերի նկարագրութեան եւ հայտաձեւին համար այցելել՝

https://escs.am/am/news/20793